[videot-1]

Valmennusvideot

[videot-2]

Psykalle.fi-videovalmennuskurssi koostuu tilastotieteen osuuteen perustuvista valmennusvideoista. Videot on tehty vuoden 2013-2015 pääsykoekirjan (HKI-TKU-TRE) Holopainen&Pulkkinen: Tilastolliset menetelmät aiheita seuraillen. Nämä sisältävät myös vuoden 2019 pääsykoemateriaalin aihealueet.

Tähdellä (*) merkityt videot (19 ja 22) ovat ilmaiseksi katsottavissa. Muut vaativat käyttökoodin, joita voit tilata täältä.
[videot-3]

Valmennusvideoiden hyödyt sinulle

 • Asiantuntevaa opetusta kotonasi
 • Ei matkustamista opetuksen perässä
 • Maksat vain niistä aihealueista, jotka kaipaavat harjoitusta
 • Voit opiskella juuri sinulle sopivaa tahtia valitseminasi ajankohtina
 • Voit palata taaksepäin ja katsoa uudestaan vaikeimpia kohtia
 • Voit katsoa yksittäisiä videoita (Videopaketit 4 & 12) kolmen päivän ajan rajattomasti
 • Videokurssissa kaikki videot on katsottavissa rajattomasti yli puoli vuotta

PS. Tarvitsetko kertausta lukiomatematiikkaan? Katso opetus.tv :stä loistavia ilmaisia opetusvideoita.

[videot-4]

Opettajat


[videot-5]

Johannes Ärje

Johannes toimii kurssin varsinaisena opettajana. Hän omaa vahvan kokemuksen tilastotieteen opettamisesta soveltajille. Hän on vastannut Alkio-opiston tilastotieteen opetuksesta psykalle pyrkiville yhdeksän vuoden ajan ja lisäksi opettanut Jyväskylän Yliopistossa sekä Jyväskylän avoimessa yliopistossa.

[videot-6]

Risto Heikkinen

Risto vastaa oppituntien suunnittelusta ja videoluentojen rakenteesta. Hän on tilastoanalyysikokemuksen lisäksi vastannut Jyväskylän avoimen yliopiston tilastotieteen opetuksesta seitsemän vuoden ajan.

[videot-oppitunti-1]

Oppitunti 1: Tutkimuksen aloittaminen

Ensimmäisellä oppitunnilla käydään läpi tutkimuksen aloittamisen vaiheita ja tilastotieteen peruskäsitteitä. Oppitunti on jaettu kolmeksi valmennusvideoksi.

Videot 1-3
Oppikirja (Nummenmaa & Holopainen & Pulkkinen: Tilastollisten menetelmien perusteet): Luvut 1-2

Video 1: Tutkimuksen aloittaminen, osa 1

 • johdanto
 • tutkimusongelma ja peruskäsitteet
 • tutkimustyypit
 • otanta
 • otantamenetelmien esittely

Kesto 18:43

Katso video

Video 2: Tutkimuksen aloittaminen, osa 2

 • yksinkertainen satunnaisotanta
 • systemaattinen otanta
 • ositettu otanta
 • virhelähteitä

Kesto 20:18

Katso video

Video 3: Tutkimuksen aloittaminen, osa 3

 • mittaaminen
 • mitta-asteikot
 • jatkuvuus
 • validiteetti ja reliabiliteetti

Kesto 14:45

Katso video
[videot-oppitunti-4]

Oppitunti 2: Tunnusluvut

Toisen oppitunnin aiheena on yhden muuttujan tunnuslukujen esittely ja niiden laskeminen. Oppitunti on jaettu kolmeksi valmennusvideoksi.

Huom! HKI-TKU-TRE pääsykokeen lisämateriaalista löytyy sivulta 6 oppikirjan ja videon 4 kanssa ristiriidassa oleva lause: "Jos havaintoja on parillinen määrä, niin myös järjestysasteikollisen muuttujan kohdalla ilmoitetaan mediaanina kahden keskimmäisen havainnon aritmeettinen keskiarvo"
Vaikka olemme tästä eri mieltä, suosittelemme toimimaan kyseisessä pääsykokeessa lisämateriaalin ohjeistuksen mukaisesti.


Videot 4-6
Oppikirja: Luku 4

Video 4: Tunnusluvut, osa 1

 • taulukointi
 • moodi
 • mediaani

Kesto 16:18

Katso video

Video 5: Tunnusluvut, osa 2

 • mediaanin laskeminen luokitellusta aineistosta
 • summamerkin käyttö
 • keskiarvo

Kesto 18:05

Katso video

Video 6: Tunnusluvut, osa 3

 • keskilukujen vertailu
 • fraktiilit
 • hajontaluvut

Kesto 15:40

Katso video
[videot-oppitunti-7]

Oppitunti 3: Todennäköisyyslaskenta

Tällä oppitunnilla opetellaan aluksi kombinaatio-oppia ja todennäköisyyden määritelmiä. Lopuksi opetellaan laskemaan todennäköisyyslaskuja. Oppitunti on jaettu kolmeksi valmennusvideoksi.


Videot 7-9
Oppikirja: Luku 5

Video 7: Todennäköisyyslaskenta, osa 1

 • kombinaatio-oppi
 • klassinen todennäköisyys
 • empiirinen todennäköisyys

Kesto 19:45

Katso video

Video 8: Todennäköisyyslaskenta, osa 2

 • tilastollinen todennäköisyys
 • laskusääntöjä

Kesto 20:25

Katso video

Video 9: Todennäköisyyslaskenta, osa 3

 • esimerkkilaskuja

Kesto 20:50

Katso video
[videot-oppitunti-10]

Oppitunti 4: Diskreetit todennäköisyysjakaumat

Tällä oppitunnilla tutustutaan aluksi teoreettisiin satunnaismuuttujiin. Sitten esitellään diskreettejä todennäköisyysjakaumia, niihin liittyviä tunnuslukuja ja harjoitellaan reaalimaailman ilmiöiden mallintamista niiden avulla. Oppitunti on jaettu neljäksi valmennusvideoksi.


Videot 10-13
Oppikirja: Luku 6.1-6.2

Video 10: Diskreetit todennäköisyysjakaumat

 • satunnaismuuttuja
 • todennäköisyysjakauma
 • kertymäfunktio

Kesto 14:05

Katso video

Video 11: Diskreetit todennäköisyysjakaumat, osa 2

 • teoreettiset tunnusluvut
 • binomijakauman esittely

Kesto 16:59

Katso video

Video 12: Diskreetit todennäköisyysjakaumat, osa 3

 • binomijakauman teoria
 • binomijakauman tunnusluvut
 • jakauman muodostaminen binomitodennäköisyyksistä

Kesto 17:39

Katso video

Video 13: Diskreetit todennäköisyysjakaumat, osa 4

 • Poisson-jakauma
 • Poisson- ja binomijakauman yhteys

Kesto 14:25

Katso video
[videot-oppitunti-14]

Oppitunti 5: Jatkuvat todennäköisyysjakaumat

Tällä oppitunnilla tutustutaan jatkuviin todennäköisyysjakaumiin ja todennäköisyyksien laskemiseen niiden avulla. Tutustumme tilastotieteen tärkeimpään jakaumaan, normaalijakaumaan sekä muihin jakaumiin, jotka ovat jollain tapaa kytköksissä normaalijakaumaan. Opimme myös keskeisen raja-arvolauseen ja mallintamaan otoskeskiarvoa jakaumien avulla. Oppitunti on jaettu kolmeksi valmennusvideoksi.

Huom! Oppitunnilla puhutaan normitetusta normaalijakaumasta, kun kirjan vastaava termi on standardoitu normaalijakauma.


Videot 14-16
Oppikirja: Luku 6.3

Video 14: Jatkuvat todennäköisyysjakaumat, osa 1

 • tiheysfunktio
 • kertymäfunktio
 • normaalijakauma

Kesto 18:07

Katso video

Video 15: Jatkuvat todennäköisyysjakaumat, osa 2

 • standardoitu normaalijakauma
 • keskeinen raja-arvolause
 • normaali- ja binomijakauman yhteys

Kesto 17:37

Katso video

Video 16: Jatkuvat todennäköisyysjakaumat, osa 3

 • keskiarvon otantajakauma
 • t-jakauma
 • χ²-jakauma

Kesto 16:44

Katso video
[videot-oppitunti-17]

Oppitunti 6: Johdatus tilastolliseen päättelyyn

Nyt menemme tilastollisen päättelyn maailmaan. Opimme arvioimaan perusjoukon tunnuslukuja otoksesta laskettujen tunnuslukujen ja luottamusvälien avulla. Tutustumme myös ennakko-oletuksien todenperäisyyden testaamiseen tilastollisten testien avulla. Oppitunti on jaettu kolmeksi valmennusvideoksi, joista viimeinen on katsottavissa ilmaiseksi.


Videot 17-19
Oppikirja: Luku 7.1-7.2

Video 17: Johdatus tilastolliseen päättelyyn, osa 1

 • tilastollisen päättelyn tarkoitus
 • estimointi
 • luottamusväli

Kesto 19:16

Katso video

Video 18: Johdatus tilastolliseen päättelyyn, osa 2

 • sopivan otoskoon valinta
 • prosenttiosuuden luottamusväli
 • odotusarvon luottamusväli

Kesto 14:42

Katso video

Video 19: Johdatus tilastolliseen päättelyyn, osa 3 *

 • testaamisen idea
 • testaamisen vaiheet

Kesto 19:28

Katso video
[videot-oppitunti-20]

Oppitunti 7: Keskiarvotestit

Tällä oppitunnilla opettelemme testaamaan, voimmeko otoksen perusteella väittää perusjoukon keskiarvon poikkevan ennakkoon asetetusta hypoteesista. Oppitunnin testit liittyvät tilanteisiin, joissa on käytössä satunnaisotos yhdestä perusjoukosta. Oppitunti koostuu neljästä videosta, joista yksi on katsottavissa ilmaiseksi.

Oppitunnin aiheisiin liittyviä termejä:
Vastahypoteesi = Vaihtoehtoinen hypoteesi = 'Väite, johon uskomme suurella varmuudella, jos H₀ hylätään'
Testisuure = Testimuuttuja = 'Tunnusluku, jonka avulla voimme arvioida H₀:n uskottavuutta'
Kriittinen fraktiili = Kriittinen arvo = 'H₀-jakauman x-akselilla oleva piste, joka erottaa H₀:n hyväksymis- ja hylkäysalueen'

Värien logiikka:
Keltainen: Hypoteesien mukainen teoreettinen tieto
Sininen: Aineiston informaatio
Vihreä: Tilastollinen päättely, mikä tehdään yhdistämällä aineiston informaatio teoreettiseen tietoon


Videot 20-23
Oppikirja: Luku 7.3

Video 20: Keskiarvotestit, osa 1

 • yhden otoksen keskiarvotesti isolla ja pienellä aineistolla
 • fraktiilit
 • hajontaluvut

Kesto 17:25

Katso video

Video 21: Keskiarvotestit, osa 2

 • esimerkki yhden otoksen keskiarvotestistä isolla aineistolla
 • p-arvo lasketaan sekä tarkasti että arvioidaan kriittisen arvon avulla

Kesto 18:51

Katso video

Video 22: Keskiarvotestit, osa 3 *

 • esimerkki yhden otoksen keskiarvotestistä pienellä aineistolla

Kesto 11:47

Katso video

Video 23: Keskiarvotestit, osa 4

 • toistettujen mittausten (verrannollisten parien) t-testin esittely
 • tauluesimerkki aiheesta

Kesto 20:28

Katso video
[videot-oppitunti-24]

Oppitunti 8: Keskiarvotestit 2

Jatketaan keskiarvojen testausta tutkimalla, voimmeko otoksen perusteella väittää kahden eri perusjoukon (yleensä kaksi riippumatonta ryhmää) keskiarvojen eroavan toisistaan. Oppitunti koostuu kolmesta videosta.

Oppitunnin aiheisiin liittyviä termejä:
Vastahypoteesi = Vaihtoehtoinen hypoteesi = 'Väite, johon uskomme suurella varmuudella, jos H₀ hylätään'
Testisuure = Testimuuttuja = 'Tunnusluku, jonka avulla voimme arvioida H₀:n uskottavuutta'
Kriittinen fraktiili = Kriittinen arvo = 'H₀-jakauman x-akselilla oleva piste, joka erottaa H₀:n hyväksymis- ja hylkäysalueen'

Värien logiikka:
Keltainen: Hypoteesien mukainen teoreettinen tieto
Sininen: Aineiston informaatio
Vihreä: Tilastollinen päättely, mikä tehdään yhdistämällä aineiston informaatio teoreettiseen tietoon


Videot 24-26
Oppikirja: Luku 7.3

Video 24: Keskiarvotestit 2, osa 1

 • kahden riippumattoman otoksen testien esittely

Kesto 19:20

Katso video

Video 25: Keskiarvotestit 2, osa 2

 • esimerkki normaalijakaumaan perustuvasta kahden riippumattoman otoksen testistä
 • p-arvo lasketaan sekä tarkasti että arvioidaan kriittisen arvon avulla

Kesto 15:06

Katso video

Video 26: Keskiarvotestit 2, osa 3

 • esimerkki t-jakaumaan perustuvasta kahden riippumattoman otoksen testistä

Kesto 16:19

Katso video
[videot-oppitunti-27]

Oppitunti 9: Suhteellisen osuuden testit

Tällä oppitunnilla tutkitaan kvalitatiivisia eli laadullisia muuttujia. Tarkoituksena on testata, poikkeaako johonkin muuttujan luokkaan kuuluvien suhteellinen osuus perusjoukossa ennakko-oletuksesta. Lisäksi vertaillaan suhteellisia osuuksia kahdessa eri ryhmässä. Oppitunti koostuu kolmesta videosta.

Oppitunnin aiheisiin liittyviä termejä:
Vastahypoteesi = Vaihtoehtoinen hypoteesi = 'Väite, johon uskomme suurella varmuudella, jos H₀ hylätään'
Testisuure = Testimuuttuja = 'Tunnusluku, jonka avulla voimme arvioida H₀:n uskottavuutta'
Kriittinen fraktiili = Kriittinen arvo = 'H₀-jakauman x-akselilla oleva piste, joka erottaa H₀:n hyväksymis- ja hylkäysalueen'

Värien logiikka:
Keltainen: Hypoteesien mukainen teoreettinen tieto
Sininen: Aineiston informaatio
Vihreä: Tilastollinen päättely, mikä tehdään yhdistämällä aineiston informaatio teoreettiseen tietoon


Videot 27-29
Oppikirja: Luku 7.3


Video 27: Suhteellisen osuuden testit, osa 1

 • yhden ja kahden otoksen suhteellisen osuuden testin esittely

Kesto 22:31

Katso video

Video 28: Suhteellisen osuuden testit, osa 2

Huom! Ajassa 14:45 sattuu opettajalle kömmähdys. Todellisuudessa nollahypoteesiä ei hylätä.
 • esimerkki yhden otoksen suhteellisen osuuden testistä
 • p-arvo lasketaan sekä tarkasti että arvioidaan kriittisen arvon avulla

Kesto 15:08

Katso video

Video 29: Suhteellisen osuuden testit, osa 3

 • esimerkki kahden otoksen suhteellisen osuuden testistä
 • p-arvo lasketaan sekä tarkasti että arvioidaan kriittisen arvon avulla

Kesto 16:13

Katso video
[videot-oppitunti-30]

Oppitunti 10: Parametrittomat testit

Tällä oppitunnilla tutustutaan vaihtoehtoisiin testeihin, jotka eivät vaadi vahvoja oletuksia mielenkiinnon kohteena olevan muuttujan jakaumasta. Lisäksi testataan havaitun prosenttijakauman yhteensopivuutta ennaltaoletettuihin prosentteihin ja laadullisten muuttujien riippumattomuutta.

Oppitunnin viimeisessä osassa tulee vielä pieni yhteenveto testausosiosta; pohditaan tilastollisen päättelyn virheitä ja sopivan testin valintaprosessia. Oppitunti koostuu neljästä videosta.

Huom! Videolla 31 ajassa 08:40 ja videolla 32 ajassa 18:09 osa odotetuista frekvensseistä ja havaituista frekvensseistä on lipsahtanut vahingossa väärin päin.


Videot 30-33
Oppikirja: Luku 7.4-7.5

Video 30: Parametrittomat testit, osa 1

 • Mann-Whitneyn testi
 • Wilcoxonin testi

Kesto 16:28

Katso video

Video 31: Parametrittomat testit, osa 2

 • χ²-yhteensopivuustesti
 • tauluesimerkki aiheesta

Kesto 21:45

Katso video

Video 32: Parametrittomat testit, osa 3

 • χ²-riippumattomuustesti
 • tauluesimerkki aiheesta

Kesto 21:51

Katso video

Video 33: Parametrittomat testit, osa 4

Testiin valintaan liittyvän taulukon voit ladata täältä.
 • tilastollisen päättelyn virhetyypit
 • testin valinta

Kesto 12:16

Katso video
[videot-oppitunti-34]

Oppitunti 11: Tilastollinen riippuvuus

Nyt on vuorossa muuttujien välisten yhteyksien tutkiminen. Tällä oppitunnilla keskitymme erityisesti tutkimaan määrällisten muuttujien välistä lineaarista eli suoraviivaista riippuvuutta. Opettelemme useita tapoja mitata riippuvuuden voimakkuutta korrelaatiokertoimen avulla ja testaamaan sen tilastollinen merkitsevyys. Oppitunti koostuu neljästä videosta.

Värien logiikka:
Sininen: Muuttujaan X liittyvä informaatio
Keltainen: Muuttujaan Y liittyvä informaatio
Vihreä: Informaatio muuttujien välisestä riippuvuudesta


Videot 34-37
Oppikirja: Luku 8

Video 34: Tilastollinen riippuvuus, osa 1

 • riippuvuuden laatu ja voimakkuus
 • korrelaatiokertoimen tulkinta

Kesto 14:06

Katso video

Video 35: Tilastollinen riippuvuus, osa 2

 • esimerkki korrelaatiokertoimen laskemisesta
 • kaksi erilaista laskutapaa

Kesto 19:38

Katso video

Video 36: Tilastollinen riippuvuus, osa 3

 • kolme vaihtoehtoista tapaa laskea Videon 35 esimerkin korrelaatiokerroin

Kesto 17:29

Katso video

Video 37: Tilastollinen riippuvuus, osa 4

 • järjestyskorrelaatiokerroin
 • korrelaatiomatriisi
 • korrelaatiokertoimen merkitsevyyden testaus

Kesto 17:59

Katso video
[videot-oppitunti-38]

Oppitunti 12: Regressio

Määrällisten muuttujien riippuvuuden tutkiminen jatkuu regressioanalyysillä. Käymme läpi lineaarisen regressiomallin rakentamista sekä ennustamista sen avulla. Tutustumme myös epälineaarisiin regressiomalleihin. Oppitunti koostuu kolmesta videosta.

Värien logiikka:
Sininen: Muuttujaan X liittyvä informaatio
Keltainen: Muuttujaan Y liittyvä informaatio
Vihreä: Informaatio muuttujien välisestä riippuvuudesta


Videot 38-40
Oppikirja: Luku 9

Video 38: Regressio, osa 1

 • lineaarinen regressiomalli
 • ennustaminen
 • selityskerroin

Kesto 13:12

Katso video

Video 39: Regressio, osa 2

 • esimerkki lineearisesta regressiosta ja sillä ennustamisesta

Kesto 16:53

Katso video

Video 40: Regressio, osa 3

 • epälineaarinen regressio
 • usean selittäjän regressio
 • diagnostiikka

Kesto 21:10

Katso video
[videot-oppitunti-41]

Oppitunti 13: Aikasarjat

Ajanhetkittäin vaihtelevan muuttujan arvoja voidaan kuvata aikasarjoilla. Tällä oppitunnilla tutustumme aikasarjojen jakamiseen komponentteihin muuttujan käyttäytymisen ymmärtämiseksi. Selvitämme myös, kuinka rahan arvon muutos voidaan huomioida talouden aikasarjoissa ja ennustamme aikasarjalla asuntojen hintoja.Videot 41-43
Oppikirja: Luku 10

Video 41: AIKASARJAT, OSA 1

 • aikasarjojen perusteet
 • deflatointi

Kesto 11:53

Katso video

Video 42: AIKASARJAT, OSA 2

 • komponentit
 • trendi

Kesto 20:41

Katso video

Video 43: AIKASARJAT, OSA 3

 • kausivaihtelu
 • liukuva keskiarvo
 • ennustaminen

Kesto 22:40

Katso video